Algemene Voorwaarden van Planetpod B.V.

Definities

Planetpod BV:

De entiteit die de Planetpod thuisbatterijen ontwikkelt en verkoopt, gevestigd te Padualaan 8, 3584 CH in Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90493052.

Klant:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Pre-order plaatst bij Planetpod BV voor de aankoop van een thuisbatterij.

Thuisbatterij:

Een door Planetpod BV ontwikkeld energieopslagsysteem, ontworpen voor huishoudelijk gebruik, met als doel energieopslag en -beheer te optimaliseren.

Pre-order:

Een overeenkomst tussen Planetpod BV en de Klant waarbij de Klant een aanbetaling doet om een voorrang te verkrijgen in de aanschaf van een toekomstig beschikbaar model van de thuisbatterij. Deze overeenkomst is modelonafhankelijk, waardoor de Klant bij het plaatsen van de definitieve bestelling kan kiezen uit elk beschikbaar model van de thuisbatterij. De aanbetaling bevestigt de plaats van de Klant op de wachtlijst.

Aanbetaling:

Een vooruitbetaling van €150, inclusief btw, door de Klant, bedoeld om een plek op de wachtlijst voor een thuisbatterij te garanderen. De Aanbetaling is een essentieel onderdeel van de Pre-order en zal worden verrekend met de totale aankoopprijs van de thuisbatterij bij het plaatsen van de definitieve bestelling.

Opslagcapaciteit:

De totale hoeveelheid elektrische energie (in kilowattuur, kWh) die kan worden opgeslagen in een thuisbatterij.

Artikelen

1. Toepasselijkheid

Deze Pre-order voorwaarden zijn van toepassing op alle Pre-orders geplaatst bij Planetpod BV voor de aankoop van een thuisbatterij. Door een Pre-order te plaatsen, gaat de Klant akkoord met deze voorwaarden.

2. Korting bij Pre-order en extra korting door winactie

Bij het plaatsen van een Pre-order ontvangt de Klant een korting van €363 (inclusief btw), gelijk aan €300 (exclusief btw), op de uiteindelijke prijs van de thuisbatterij. Deze korting wordt verrekend met de totale aankoopprijs bij het plaatsen van de bestelling. Deelnemers van de Planetpod Winactie tussen 11 januari 2024 en 1 maart 2024 die een geldige kortingscode inleveren bij het plaatsen van hun bestelling, komen in aanmerking voor een verhoogde korting. In dit geval wordt de korting verhoogd naar €484 (inclusief btw), gelijk aan €400 (exclusief btw), welke eveneens wordt verrekend op de uiteindelijke prijs van de thuisbatterij. Elke kortingscode is slechts éénmaal te gebruiken voor een aankoop en is daarna niet meer geldig. Bovendien kan de kortingscode niet gecombineerd worden met andere kortingsacties die niet in deze voorwaarden zijn beschreven.

3. Aanbetaling, annulering, en terugbetaling

De Aanbetaling voor de Pre-order bedraagt €150, inclusief btw, en wordt voldaan via het betalingsplatform Stripe. Deze Aanbetaling wordt verrekend met de uiteindelijke aankoopprijs van de thuisbatterij bij de definitieve bestelling. De Klant heeft het recht om de Pre-order op elk moment voor het plaatsen van de definitieve bestelling te annuleren. In het geval van annulering door de Klant, zal de volledige Aanbetaling binnen 30 dagen teruggestort worden op de bankrekening van de Klant.

4. Beheer van de wachtlijst en leveringsvolgorde

Bij Planetpod BV wordt de volgorde van Pre-orders direct gebruikt om de prioriteit te bepalen voor het omzetten van deze Pre-orders in definitieve bestellingen en de daaropvolgende leveringen. Klanten die eerder een Pre-order plaatsen voor een thuisbatterij krijgen voorrang, gebaseerd op het moment waarop hun Pre-order is ontvangen. In het geval een klant besluit zijn Pre-order te annuleren, zal de plek op de wachtlijst verloren gaan. Mocht de klant later besluiten een nieuwe Pre-order te plaatsen, dan komt deze aan het einde van de huidige wachtlijst te staan. Dit beleid is ingesteld om de integriteit en de eerlijkheid van het wachtlijstsysteem voor alle klanten te waarborgen.

5. Communicatie

Alle communicatie betreffende de Pre-order, waaronder wijzigingen in de voorwaarden en updates over de levering, zal via e-mail worden verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

6. Klachtenafhandeling

Klachten met betrekking tot de Pre-order of het product dienen te worden ingediend via hello@planetpod.energy. Planetpod BV streeft ernaar klachten zo spoedig mogelijk te behandelen, op volgorde van binnenkomst.

7. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendommen gerelateerd aan de thuisbatterij, waaronder merknamen, ontwerpen en technologie, zijn eigendom van Planetpod BV. De aankoop van een thuisbatterij geeft de Klant eigendomsrecht over het fysieke product, maar geen rechten op het intellectuele eigendom van Planetpod BV.

8. Verwachtingen omtrent besparingen en terugverdientijd

Berekeningen aangaande de potentiële besparingen en de terugverdientijd van de investering in een thuisbatterij zijn gemaakt met zorg en gebaseerd op huidige modellen en aannames. Echter, deze voorspellingen zijn indicatief en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Aan deze schattingen kunnen geen rechten worden ontleend.

9. Productontwikkeling en specificaties

Aan de voorgestelde specificaties op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Planetpod BV zal zich inspannen om de aangegeven specificaties te behalen of te overtreffen, maar de uiteindelijke kenmerken van het productiemodel kunnen variëren.

10. Certificeringen en veiligheidsnormen

Het te leveren product zal voldoen aan alle relevante certificeringen en veiligheidsnormen. Planetpod BV verbindt zich ertoe een product te leveren dat aan de hoogste industrienormen voldoet.

11. Leveringsgebied en -voorwaarden

a. Leveringsindicatie

De opgegeven leveringstijd is een schatting gebaseerd op de huidige verwachtingen en productieplanning. Hoewel Planetpod BV zich inspant om binnen deze termijn te leveren, kunnen onvoorziene omstandigheden leiden tot wijzigingen in de leveringsdatum. Klanten worden hiervan op de hoogte gesteld en aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

b. Algemene leveringsvoorwaarden

De aangegeven levertijden zijn van toepassing op leveringen binnen Nederland. Planetpod BV begint met het leveren van de thuisbatterijen in Nederland en streeft ernaar de klant de best mogelijke indicatie van de verwachte levertijd te bieden.

c. Leveringen buiten Nederland

Klanten uit België en Duitsland hebben de mogelijkheid een Pre-order te plaatsen en krijgen daarmee voorrang op de wachtlijst voor leveringen in hun respectievelijke landen. Voor leveringen aan klanten in België en Duitsland gelden langere levertijden dan de standaard levertijden voor Nederland. Planetpod BV zal betrokken klanten informeren over de verwachte levertijd specifiek voor hun land.

d. Beperking van leveringsgebied

Pre-orders voor leveringen buiten Nederland, België, en Duitsland kunnen niet worden geaccepteerd. Indien bij constatering blijkt dat een Pre-order moet worden geleverd buiten deze landen, behoudt Planetpod BV zich het recht voor de Pre-order te annuleren en de volledige aanbetaling terug te betalen aan de klant.

12. Privacybeleid

Door het plaatsen van een Pre-order, bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het privacybeleid van Planetpod BV. Dit beleid omvat gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Planetpod BV, inclusief het verzamelen, gebruiken, en delen van deze gegevens, evenals de rechten van de Klant betreffende hun gegevens. Klanten worden aangemoedigd om het privacybeleid aandachtig door te nemen, beschikbaar op deze webpagina. Dit beleid is essentieel voor onze gezamenlijke inzet voor gegevensbescherming.

13. Wijzigingsbeleid

Planetpod BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden minstens 30 dagen voor inwerkingtreding gecommuniceerd aan de Klant.

14. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden of de Pre-orders zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Planetpod BV gevestigd is.

15. Slotbepalingen

Deze Pre-order voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Planetpod BV betreffende de Pre-order van de thuisbatterij. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.